Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

(pre stredné a väčšie firmy)

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa

 •  vedenie hlavnej knihy
 •  vedenie analytickej evidencie
 •  vedenie účtovného denníka
 •  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 •  vedenie evidencie drobného hmotného majetku
 •  vedenie pokladničnej knihy
 •  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 •  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 •  vedenie ostatných účtovných kníh
 •  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 •  spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, ročnej účtovnej závierky
 •  daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb 

 

 

V prípade záujmu o službu, nejasností, alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať - link.